آدمهای امضا دار

آدم هائی هستند در زندگیتان نمی گویم خوبند یا بد، چگالی وجودشان بالاست؛ 
افکار، حرف زدن ، رفتار، و هر جزئی از وجودشان امضاء دار است ؛
یادت نمی رود " هستن هایشان را " بس که حضورشان پررنگ است و غالباً "خواستنی "
رد پا حک می کنند اینها روی جسم و جانت بس که بلدند "باشند "
این آدما را باید قدر بدانی و گرنه دنیا پر از آن دیگر بی امضائی است که شیب منحنی حضورشان ثابت است ..! 

+از وبلاگ روزهای زندگی


/ 0 نظر / 17 بازدید