دل بریدن به صرف شام و شیرینی

ری اکشن تمام خبرهای ازدواجی که آدم میشنوه که جمله مبارک باشه نیست!

بنظر من در جواب بعضیاش باید گفت:

دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند

از گوشه ی بامی که پریدیم،پریدیم

دقیقا با همون لحن مبارکا باشه...

/ 1 نظر / 20 بازدید