دوست (1)

درست آن پشت. کنار ردیف داستان های انگلیسی شاید. در حال بیرون کشیدن سلینجر یا ورق زدن شرمن الکسی یا حتی نگاه کردن موراکامی. بعد خوب نگاهش میکنم. ببینم کتاب را می فهمد؟ بو می کشد؟ لمس میکند؟ اگر جواب این ها مثبت بود خودم میروم جلو و پیشنهاد یه ساعت حرف و دوتا قهوه میدم.قسم میخورم!

/ 0 نظر / 18 بازدید