رفیق...م


آدم ها تمام می شوند قبول نداری؟ آدم ها آنقدر از هم دور می شوند که قطر رابطه شان می شود قد نخ یک بادبادک! از هر صدهزار آدمی که از چشیدن یک طعم از استشمام یک بو از دیدن یک صحنه یاد رفیق قدیم شان می افتند ، تنها 20 درصد عکس العملی نشان می دهند
(ما بقی در دل می گویند از هرچه گذشته است بگذریم!)
تنها 10 درصد آن بیست درصد دستشان سمت گوشی شان میرود(و مابقی فقط آه می کشند)
تنها 5 درصد از آن ده درصد اسمس را می فرستند(مابقی هرچه نوشته اند پاک می کنند و زل می زنند به صفحه خالی)
تنها یک درصد از آن 5درصد با رفیق شان تماس می گیرد...
و مابقی فقط به اسمش توی لیست مخاطب ها خیره می شوند

ومن
جز آن بقیه ام!

/ 0 نظر / 16 بازدید