مذاکرات شکست خورده

مذاکرات
سودی ندارد ،
تلاش نکن جانم ،
من بشار اسدِ
دمشق دلت 
خواهم ماند!

/ 2 نظر / 20 بازدید
خسرو پيري

هـنـگامـی کـه در زنـدگی اوج مـیـگیـری ، دوسـتـانـت مـی فـهمـند تـو چـه کسـی بـــودی ! امـا هـنگامـی کـه در زنـدگی بـه زمـین مـی خـوری ، آنـوقـت تـو میـفهـمـی کـه دوستـانـت چـه کـسـانـی بـودنـد . . . [گل][گل][گل][گل]

زهره سعادتمند

عجبا که عشق و دمشق هم قافیه اند..